z jazyka nemeckého do jazyka slovenského a naopak

  • tlmočenie pre štátne orgány (súdy, prokuratúru, políciu a pod.), ale aj pre fyzické a právnické osoby
  • tlmočenie na obchodných rokovaniach, seminároch a konferenciách

Ako tlmočníčka som zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR podľa Zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a som oprávnená používať okrúhlu pečiatku tlmočníka so štátnym znakom.